کشک پاکتی 450 گرم سمیه An envelope sugar.

این محصول در بسته بندی مطمئن و با پیکه اختصاصی ویژه شهرستان بویین زهرا ارسال می شود.